Algemene Verordening Gegevensbescherming

Recreatiewoningen


AAGTDORPERDUINEN HOLDING B.V., Gerbrandtslaan 31, 1871 AP SCHOORL       

Privacy verklaring AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Januari 2019
Dit is de privacyverklaring van Aagtdorperduinen Holding BV, Gerbrandtslaan 31, 1871 AP Schoorl, (hierna te noemen Aagtdorperduinen).

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Aagtdorperduinen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een overeenkomst met ons heeft, nl. als huurder of eigenaar van een recreatiewoning op Aagtdorperduinen. 

Voor de uitvoering van deze overeenkomst hebben wij uw gegevens nodig.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adres

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankgegevens

- Betaalgegevens (debiteurenadministratie)


Aagtdorperduinen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
- Het factureren van parkkosten, kosten van energie en eventuele andere kosten.

- Toesturen van informatie van Aagtdorperduinen of –indien nodig- van derden (bijv.          

   gemeentelijke of wettelijke informatie).

- Toesturen van individuele informatie en/of vragen.

- Persoonlijk benaderen met informatie en/of vragen.

- Bijhouden klantenadministratie.

- En voor zover nodig voor de uitvoering van deze overeenkomst.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Aagtdorperduinen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht en/of strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Na opzegging van de huur of vanwege de verkoop van uw recreatiewoning zullen wij uw persoonsgegevens z.s.m. verwijderen, rekening houdend met de wet of andere regelgeving.
Volgens de wet moeten wij financiële informatie 7 (zeven) jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Aagtdorperduinen verstrekt alleen gegevens aan derden, indien dit verplicht is op basis van gemeentelijke, provinciale of landelijke wetgeving en/of verordening en indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst. 

In dit kader heeft Aagtdorperduinen een extern Administratiekantoor ingeschakeld voor het verwerken van de administratie, doen van belasting aangiften, maken van jaarstukken e.d.
Dit Administratiekantoor is dus ook bekend met uw persoonsgegevens.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aagtdorperduinen.
Dit alles natuurlijk onder het voorbehoud dat het wettelijk mogelijk is én de uitvoering van de overeenkomst niet belemmert.

Aagtdorperduinen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen en bewaren
Aagtdorperduinen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Aagtdorperduinen.


Website Aagtdorperduinen
Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze eigen website. Andere websites kunnen andere privacyregels hanteren.

 

Publicatie van deze privacy verklaring
Wij publiceren deze privacy verklaring op de website van Aagtdorperduinen. Tevens zijn afschriften te verkrijgen op het kantoor te Schoorl.

 

Contactgegevens
Gerrit Paarlberg is de Functionaris Gegevensbescherming van  Aagtdorperduinen, te bereiken via  info@aagtdorperduinen.nl of via het kantoor van Aagtdorperduinen, Gerbrandtslaan 31, 1871 AP Schoorl. Telefoon: 072-5091743.

 

G. 127

G. 127 Chalet

G.52

G.52 Chalet

G.80

G.80 Chalet